MONOGRAFIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKRĄGŁEJ ŁĄCE.

 

 

1.     Położenie geograficzno- przyrodnicze, ludność i gospodarka.

 

     Szkoła Podstawowa w Okrągłej Łące położona jest na terenie Gminy Sadlinki, która od zachodu opiera się o koryto Wisły, a na wschodzie zajmuje fragment Pojezierza Iławskiego. Powierzchnia gminy zajmuje 11 228 ha, liczba ludności 5350 osób, a średnia gęstość zaludnienia to około 48 osób na km². Gminę tworzy 13 wsi wchodzących w skład makroregionu zwanego Doliną Dolnej Wisły. Wzdłuż Wisły ciągnie się pas dobrych, żyznych gleb zwanych madami, następny pas to gleby torfowe, a na wschodzie występują słabe gleby piaszczyste. Na terenie gminy znajduje się ponad 2000 ha lasów mających także wpływ na stosunkowo ciepły i suchy klimat doliny. Na gruntach ornych uprawia się głównie: zboża, warzywa, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń oraz rośliny zaliczane do grupy ziół(mięta, dziurawiec, melisa). Duży obszar użytków rolniczych stanowią użytki trwałe takie jak: łąki i pastwiska, sady oraz plantacje wikliny. Gmina Sadlinki jest typową gminą rolniczą, brak tu zakładów przemysłowych, występują natomiast nieliczne zakłady rzemieślnicze i prywatne przedsiębiorstwa(handlowe, usługowe, produkcyjne). Podobnie jak inne regiony kraju gminę dotknęło znaczne bezrobocie wynikające z dokonującej się transformacji głównie w sferze gospodarki. Brak perspektyw na znalezienie trwałego zatrudnienia w środowisku lokalnym wywołało rosnącą falę czasowej i stałej emigracji do krajów Unii Europejskiej. Skutkiem ubocznym tego procesu jest rozbicie rodzin oraz wyjazd głównie ludzi młodych, operatywnych i wykształconych. Pogłębia się natomiast proces rozwarstwienia społeczeństwa lokalnego i pauperyzacja jego części. Wiele rodzin nie radzi sobie z problemami normalnej egzystencji i trwale uzależniła się od pomocy społecznej i społecznego wsparcia. Gmina Sadlinki położona jest w południowo- zachodniej  części Powiatu Kwidzyńskiego, jednocześnie stanowi najbardziej wysuniętą na południe gminę województwa pomorskiego. Strukturę szkolnictwa podstawowego gminy tworzą: Szkoła Podstawowa w Glinie (niepełna, trzyklasowa z oddziałem przedszkolnym), Zespół Szkół w Sadlinkach i Zespół Szkół w Nebrowie Wielkim oraz Szkoła Podstawowa w Okrągłej Łące.

 

2. Dzieje miejscowości Okrągła Łąka.

    Pojedyncze znaleziska z okresu rzymskiego z terenów Okrągła Łąka mogą świadczyć o ówczesnej penetracji gospodarczej. Początek trwałego osadnictwa  i uprawy ziemi po wcześniejszym wykarczowaniu lasu nastąpiło prawdopodobnie na początku XIV wieku. W 1334 roku nastąpiło rozgraniczenie posiadłości biskupa Pomezanii oraz Kapituły Katedralnej Kwidzyna. Część obszaru Nowych Żuław weszło w skład majątku kanoników a do tego kompleksu należały grunty wsi Okrągła Łąka. Jak kilka innych osad w tej okolicy podobnie i te zniszczyła jedna z powodzi spowodowana wylewaniem rzeki Wisły. Miejscowość na pewien czas przestała istnieć. Sytuacja zmieniła się dopiero w XVI wieku kiedy to osuszeniem terenu i budową wałów przeciwpowodziowych zajęli się sprowadzeni z Żuław Holendrzy. W 1365 roku kapituła nadała niejakiemu Jakubowi celem lokacji wieś Russenów z 40 łanami, z których cztery miały należeć do wolnego sołectwa na prawie chełmińskim. Sołtys otrzymał karczmę za dwie grzywny rocznego czynszu, w 1394 roku zbudowano wiatrak a nieco wcześniej powstała tu parafia. Około 1581 roku pojawiła się dla części wsi nowa nazwa- Okrągła Łąka. W XVIII wieku rozwinął się tu pańszczyźniany folwark szlachecki. Tereny te nie weszły w skład II Rzeczypospolitej ponieważ wyniki przeprowadzonego plebiscytu na Powiślu w dniu 11 lipca 1920 roku były następujące: na Prusy Wschodnie padło 96894 glosy, a na Polskę 7947 głosów. Spośród 148796 osób uprawnionych,               w głosowaniu nie wzięło udziału 43792 osoby, w tej liczbie 41869 Polaków.   Za przynależnością do Prus  Wschodnich opowiedziało się 367 mieszkańców Okrągłej Łąki. Na Polskę nie oddano żadnego głosu. Miejscowość nazywana była wtedy Rundewiese. Po zakończeniu II wojny światowej w wyniku postanowień Wielkiej Trójki w Jałcie i Poczdamie teren Powiśla wszedł w skład państwa polskiego jako tzw. ziemie odzyskane. W roku 1939 w Okrągłej Łące było 567 mieszkańców, którzy zajmowali 134 gospodarstwa domowe.

Na tereny odzyskane zaczęła napływać ludność z różnych dzielnic kraju, a także przesiedleńcy i repatrianci. Zajmowali oni opuszczone budynki i gospodarstwa. Rozpoczął się długotrwały proces normalizacji życia oraz odbudowy zniszczeń wojennych. Trafiła tu także ludność ukraińska przesiedlana tu z południowo- wschodnich obszarów Polski w ramach akcji,, Wisła’’. Ludność ta przez wiele lat nie stworzyła spójnego kulturowo środowiska lokalnego. Brak wyraźnych tradycji regionalnych nie sprzyja i dziś procesom integracji, choć obserwuje się w ostatnich latach wzrost zainteresowania historią,, małej ojczyzny”. Większość mieszkańców wsi utrzymuje się z prowadzenia rodzinnych gospodarstw indywidualnych nastawionych na uprawę roślin przemysłowych i hodowlę zwierząt. Na terenie wsi istniała krótko po II wojnie światowej Spółdzielnia Produkcyjna,, Rozkwit”, ale uległa ona rozwiązaniu wskutek braku społecznego poparcia dla jej funkcjonowania. Nieliczni mieszkańcy podejmują pracę w zakładach przemysłowych i usługowych oraz prywatnych firmach na terenie miasta Kwidzyn. W latach 1983- 1986 zbudowany został na terenie wsi kościół filialny pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza należący do Rzymsko- katolickiej Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Nebrowie Wielkim. Na terenie wsi istnieje najlepiej zachowany cmentarz ewangelicko- mennonicki w Dolinie Kwidzyńskiej. Ponadto na terenie wsi funkcjonuje Nadleśnictwo Krążkowo, sklep spożywczo-przemysłowy, Ochotnicza Straż Pożarna, świetlica wiejska i Koło Gospodyń Wiejskich. Jednak dawniej  i współcześnie rolę animatora życia kulturalnego w środowisku lokalnym pełni istniejąca od 1947 roku szkoła podstawowa. Prawidłowe funkcjonowanie transportu i komunikacji utrudnia mieszkańcom wsi katastrofalny stan nawierzchni wiodącej przez wieś drogi asfaltowej oraz bardzo ograniczona oferta kursów autobusów PKS. Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców wieś w 1970 roku liczyła około 400 osób, pod koniec lat dziewięćdziesiątych wzrosła do około 470 mieszkańców, a w chwili obecnej wynosi 408 osób. Istnieje 68 gospodarstw rolnych. W ciągu ostatnich lat obserwuje się spadek przyrostu naturalnego i niekorzystne zmiany w strukturze pokoleniowej co powoduje wzrost średniej wieku lub inaczej mówiąc starzenie się społeczności lokalnej.

 

3. Organizacja i działalność Szkoły Podstawowej w Okrągłej Łące w latach 1947-2004.

    Na pierwszym zorganizowanym po zakończeniu II wojny światowej zebraniu mieszkańców w dniu 4 grudnia 1946 roku powołano Komitet Odbudowy Szkoły Podstawowej w Okrągłej Łące. W skład komitetu weszli Kopecki Adam, Stromecki Jan, Stromecki Czesław i Rutkowski Antoni.. Komitet zyskał także wsparcie pierwszego sołtysa wsi, osadnika z Legionowa Stanisława Jankiewicza. Po wyremontowaniu jednej sali w budynku szkoły w dniu 7 grudnia 1974 roku rozpoczęła swoją działalność oświatową. W systemie klas łączonych nauką objęto 35 uczniów. Aż do roku szkolnego 1951/52 szkoła borykała się z dotkliwym brakiem kadrowym. Pierwszym pracownikiem szkoły a jednocześnie kierownikiem placówki został Michał Modliszewski. W roku szkolnym 1949/50 pracował tu absolwent Liceum Pedagogicznego w Kwidzynie Ludwik Pilch a po nim w roku szkolnym 1950/51 Czesław Więckiewicz. W roku szkolnym 1951/52 do pracy w szkole skierowano Stefanię Rzepczyńską. Wspomniani pedagodzy pracowali na rzecz szkoły i lokalnego środowiska aż do momentu przejścia na emeryturę. To dzięki kronice założonej przez Michała Modliszewskiego oraz zebranym relacjom Stefanii Rzepczyńskiej znamy historię powojenną szkoły i miejscowości. Losy Szkoły Podstawowej w Okrągłej Łące wpisują się w dzieje polskiej oświaty zatem można dokonać periodyzacji dzieląc jej historię na podokresy wyodrębnione na podstawie istotnych zmian dokonujących się w sferze polityki, gospodarki i zmian w szkolnictwie. Są to lata 1947-1956, 1956-1961, 1961- 1973, 1973- 1989,1989- 200. Obok typowych zadań szkoły elementarnej, ówczesna szkoła likwidowała zjawisko analfabetyzmu dorosłych obywateli, integrowała osadników oraz stała się miejscem propagandy i szerzenia idei komunizmu. W latach 1956- 61 konieczne inwestycje i wzrost zatrudnienia kadry pedagogicznej wywołał powojenny wyż demograficzny. Wyremontowano i oddano do użytku dwie kolejne sale lekcyjne, co pozwoliło częściowo zlikwidować nauczanie w systemie klas łączonych. Zatrudniono Katarzynę Warta i Halinę Hłuszczyk a zajęcia od 1958 roku odbywały się w siedmiu oddziałach. Rozpoczęły działalność szkolne koła: Polskiego Czerwonego Krzyża, Odbudowy Warszawy i Szkolnej Kasy Oszczędności oraz Towarzystwo Budowy Szkół 1000-lecia       i Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. W tym czasie zrezygnowano  z rannej i popołudniowej modlitwy, usunięto krzyże i naukę religii w szkole, rozpoczął się długotrwały proces laicyzacji i kształtowania światopoglądu materialistycznego, rozdział między polityką państwa a kościoła stał się faktem. W roku szkolnym 1956/57 placówka liczyła 103 uczniów a procent promocji wyniósł 84%. W latach 1961-1973 nastąpiły istotne zmiany w systemie oświaty i wychowania spowodowane reformą szkolną z 1961 roku. Szkoła Podstawowa w Okrągłej Łące w roku szkolnym 1966/67 stała się 8- letnią szkołą jednolitą programowo i obowiązkową dla dzieci i młodzieży w wieku 7- 17 lat.

Przedwojenny budynek będący siedzibą placówki nie spełniał warunków lokalowych i dlatego wybudowano nowy gmach szkolny, który uroczyście otwarto 20 września 1969 roku. Obowiązki kierownika placówki pełnił nieprzerwanie od momentu jej powstania Michał Modliszewski. W latach 1973- 1989 nastąpiły kolejne zmiany w modelu organizacyjnym szkoły. Od roku szkolnego 1986/87 szkoła w Okrągłej Łące stała się szkołą zbiorczą, gdyż naukę w niej kontynuowały dzieci ze zlikwidowanych szkół w Bronisławowie i Karpinach. W celu lepszego przygotowania dzieci do spełniania w przyszłości obowiązku szkolnego powstał w roku 1980 przy szkole oddział przedszkolny,    w którym opieka objęto dzieci 6-letnie. Funkcję dyrektora szkoły w tych latach pełnił krótko Józef Matłosz a następnie Henryk Stromecki przez 13 lat od roku 1978 do 1991. W latach 1989- 2004 założenia organizacyjne i programowe  szkoły uległy istotnym modyfikacjom wskutek dokonującej się transformacji we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Pierwszą istotną zmianą jest przywrócenie dawnych symboli państwa polskiego oraz nauki religii w szkole. Kolejnym krokiem ku reformie stało się przekazanie w 1991roku Szkoły Podstawowej w Okrągłej Łące pod nadzór i finansowanie samorządu terytorialnego tj. Urzędu Gminy w Sadlinkach. Kolejnym dyrektorem został wybrany Andrzej Stawicki znany w środowisku  lokalnym propagator czynnego uprawiania sportu wśród młodzieży. Funkcję pełnił w latach 1991- 1995, a po nim kierowanie placówką powierzono Barbarze Stangel od 1995 do 1999. Do obwodu szkoły należały następujące miejscowości: Karpiny, Okrągła Łąka     i Bronisławowo. Szkoła przeszła na pięciodniowy tok pracy. Placówka pozostała szkołą ośmioletnią z zewnętrznym podziałem na dwa cykle kształcenia: nauczanie początkowe klasy I-III i nauczanie przedmiotowe w klasach IV-VI. Oblicze Szkoły Podstawowej w Okrągłej Łące całkowicie zmieniła reforma oświaty w 1999 roku. Skróceniu uległ okres kształcenia podstawowego, weszły nowe zadania dotyczące projektowania pracy szkoły, sposobu oceniania, integracji przedmiotowej. Szkoła Podstawowa w Okrągłej Łące stała się 6- klasową z zewnętrznym podziałem na dwa cykle kształcenia: nauczanie zintegrowane w klasach I-III i nauczanie blokowe w klasach IV-VI, dzieci sześcioletnie uczęszczały do oddziału przedszkolnego. Istotą kształcenia i wychowania stało się podmiotowe traktowanie ucznia, natomiast punktem wyjściowym procesu dydaktycznego stały się potrzeby rozwojowe wychowanka. Od  roku 1999 dyrektorem szkoły jest do chwili obecnej Bogumiła Piotrkowska- Młynarczyk.

4. Współczesna organizacja i działalność Szkoły Podstawowej  w Okrągłej Łące.

     Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Sadlinki natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku za pośrednictwem Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie i Zespołu Wizytatorów w Kwidzynie. Obwód szkoły od kilku lat stanowią następujące miejscowości: Bronisławowo, Karpiny i Okrągła Łąka. Miejscowe dzieci dochodzą do szkoły natomiast pozostałe są dowożone autobusami szkolnymi. Funkcję dyrektora szkoły pełni Bogumiła Piotrkowska- Młynarczyk, której staż pracy na terenie omawianej placówki wynosi 26 lat. Liczba zatrudnionych w szkole nauczycieli wynosi 13 osób. Z tego 9 pracuje w pełnym wymiarze godzin, 3 w niepełnym wymiarze godzin, a 1 przebywa na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia. Struktura kadry pedagogicznej według stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco: 1 n-l stażysta, 2 n-li kontraktowych, 7 n-li mianowanych i 3 n-li dyplomowanych. Przyjmując inne kryterium- poziom wykształcenia-stan kadry- ma następujące oblicze: 9 n-li posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 3 n-li posiada licencjat, 1 n-l to absolwent Studium Nauczycielskiego Nauczycielskiego, 1 n-l posiada absolutorium wyższej uczelni.

Jeśli chodzi o liczbę uczniów realizujących obowiązek szkolny na terenie Szkoły Podstawowej w Okrągłej Łące to: do oddziału przedszkolnego uczęszcza 11 dzieci 6 letnich, nauczaniem zintegrowanym objęto 45 uczniów w kl. I-III     i nauczaniem blokowym 39 uczniów klas IV-VI. Ogółem szkoła posiada 95 uczniów. Organizacja szkoły zatem opiera się na istnieniu siedmiu oddziałów. Obowiązek szkolny 40 uczniów pochodzących z obwodu szkoły spełnia            w innych szkołach na terenie gminy. Liczba uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 4.    Z tego dwoje według programów indywidualnych nauczanych jest w szkole.

Na koniec roku szkolnego 2004/2005 promocje do klasy programowo wyżej otrzymało 75 uczniów natomiast 1 uczeń klasy IV powtarza klasę. Uczniowie klas I-IV objęci są nauczaniem języka obcego i jest nim język angielski. Na terenie szkoły realizowane są programy autorskie: ,,Komputerowe co nieco”- nauczanie informatyki w klasie III, ,,Bawimy się w teatr”- program szkolnego koła teatralnego dla klas I-III, ,, Program wychowawczy”, ,, Wykorzystanie ścieżki przyrodniczo-leśnej w Sadlinkach do zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach przyrody i środowiska społeczno-przyrodniczego       w Szkole Podstawowej w Okrągłej Łące”, ,,Program profilaktyczny”, ,, Program edukacji ekologicznej”, oraz ,, Edukacja czytelniczo- medialna”, ,, Edukacja prozdrowotna”, ,, Edukacja regionalna, dziedzictwo kulturowe regionu”.

Na terenie szkoły zainteresowania, pasje i umiejętności uczniowie rozwijają uczestnicząc w zajęciach następujących kół przedmiotowych, artystycznych       i sportowych: koło polonistyczno- redakcyjne, szkolne koło sportowe, koło plastyczne, koło wokalne, koło teatralne, koło taneczne, koło europejskie, koło matematyczne, koło ekologiczne, koło języka niemieckiego. Dla dzieci ze stwierdzonymi trudnościami edukacyjnymi zorganizowano system wsparcia     w postaci istniejących zespołów dydaktyczno- wyrównawczych(12 uczniów)     i zespołów korekcyjno- kompensacyjnych(11 uczniów). Ponadto zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie organizowane są zajęcia specjalistyczne na terenie świetlicy szkolnej i biblioteki gdzie uczniowie ci mogą doskonalić technikę głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, usprawniać dysfunkcje, uzupełniać braki w posiadanej wiedzy i nabywać wymaganych programem nauczania umiejętności. Efekty pracy wyrównawczej z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych zależne są także od stopnia zaangażowania rodziców w codzienną pracę z dzieckiem.

Na terenie szkoły istnieją organizacje młodzieżowe i uczniowskie, które reprezentują interesy społeczności uczniowskiej, realizują potrzeby dzieci  i młodzieży w zakresie między innymi zrzeszania się, wypoczynku, opieki, realizacji praw i obowiązków. I tak na terenie placówki funkcjonuje samorząd szkolny, drużyna harcerska, koło PCK, LOP. Nad pełną realizacją przysługujących dzieciom praw czuwa dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna oraz rzecznik Praw Dziecka. W całej historii szkoły nie odnotowano faktu łamania istniejących norm prawnych w tym zakresie. Funkcje wychowawcze i opiekuńcze placówki wspiera działająca coraz efektywniej Rada Rodziców, której przewodniczący jest znanym animatorem aktywności rodziców na rzecz szkoły i szeroko pojętej społeczności lokalnej. Rada Rodziców dysponuje własnymi środkami finansowymi pochodzącymi głównie z zadeklarowanych      i dobrowolnie wnoszonych składek rodziców oraz kwot uzyskanych w wyniku organizacji festynów, zabaw i aukcji. Rada Rodziców jest fundatorem nagród rzeczowych dla laureatów konkursów na etapie szkolnym oraz uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce a ponadto wspiera rozwój bazy materialnej szkoły. Opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka szkolna, której dyżur w szkole przypada raz w tygodniu. Szkoła nie zatrudnia pedagoga, psychologa, czy logopedy- zatem bieżącą jak i długofalową pomoc psychologiczno- pedagogiczną niosą dzieciom od lat nauczyciele, wychowawcy i współpracująca ze szkołą Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna         w Kwidzynie.

Bazę dydaktyczną szkoły stanowi 8 pomieszczeń do nauki(7 izb lekcyjnych i 1 pracownia komputerowa) ponadto istnieje niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, biblioteka szkolna i świetlica szkolna. W bieżącym roku szkolnym placówka otrzymała wyposażenie pracowni komputerowej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast ze środków własnego budżetu wymieniono w całości ogrodzenie wokół szkoły. Obok bieżących remontów na terenie placówki w najbliższych latach musi ulec wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacja wodna oraz okna.

Na terenie świetlicy szkolnej uczniowie mogą korzystać z dożywiania w postaci mleka lub herbaty podawanej do śniadania oraz jednodaniowego obiadu. Część dzieci ponosi pełną odpłatność za dożywianie natomiast dzieci z rodzin najuboższych korzystają ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wielu sytuacjach trudnych wsparcia psychologicznego i materialnego organizowanego za pośrednictwem szkoły wymagają nie tylko dzieci, ale także ich rodziny (rodzice). Oczekiwania środowiska lokalnego dotyczące przede wszystkim pomocy materialnej dawno przerosły możliwości szkoły. Wiele rodzin nie radzi sobie w nowej rzeczywistości gospodarki wolnorynkowej. Część rodzin w sposób trwały uzależnia się od udzielanej im pomocy socjalnej   i społecznego wsparcia.

Kompleksowa- zewnętrzna kontrola jakości pracy szkoły dokonana w roku szkolnym 2004/2005 zakończyła się stosownym raportem prezentującym  w sposób opisowy osiągnięcia i mankamenty działalności placówki w poszczególnych obszarach. Szkoła prawidłowo wypełnia funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, wypoczynku organizowanego także w czasie letnich wakacji     i ferii zimowych, efekty przynosi praca z uczniem zdolnym jak i mającym trudności w nauce. Prawidłowo funkcjonują wszystkie organy szkoły, które      w sposób odpowiedni prowadzą obowiązującą dokumentację. Wysoka jakość pracy szkoły jest efektem codziennej pracy w środowisku gdzie szkoła jest jedynym, rzeczywistym animatorem życia społecznego.

4. Podstawowe dokumenty szkoły.

     Zasadniczym i fundamentalnym dokumentem na podstawie, którego funkcjonuje szkoła jest,, Statut Szkoły Podstawowej w Okrągłej Łące”. Został on opracowany na podstawie istniejących norm prawnych przez Radę Pedagogiczną po zaciągnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego na posiedzeniu w dniu 28.06.2005 roku. Jednolity tekst statutu tworzą następujące rozdziały: wstęp, postanowienia wstępne, cele i zadania szkoły, zasady bezpieczeństwa, organy szkoły, organizacja szkoły, nauczyciele   i inni pracownicy szkoły, uczniowie szkoły, postanowienia końcowe. Załącznikami statutu są: Wewnątrzszkolny system oceniania; Program profilaktyczny; Program wychowawczy szkoły; Regulamin Samorządu Uczniowskiego; Regulamin Rady Pedagogicznej; Zakres czynności nauczyciela świetlicy; Zakres czynności nauczyciela biblioteki; Regulamin biblioteki; Regulamin świetlicy szkolnej; Regulamin pracowni komputerowej. Statut szkoły szczegółowo reguluje funkcjonowanie organów szkoły: dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego  i Rady Rodziców oraz szczegółowo określa organizację  nauczania, wychowania i opieki. Wszystkie pozostałe dokumenty muszą być zgodne ze statutem szkoły.

Kolejnym istotnym dokumentem jest,, Wewnątrzszkolny System Oceniania”, który składa się z następujących rozdziałów: Zasady oceniania ; Jawność ocen; Dostosowanie wymagań; Zakres oceniania; Ocenianie bieżące; Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna; Egzamin: poprawkowy, klasyfikacyjny  i sprawdzający. Integralną częścią tego dokumentu jest Regulamin ustalania oceny z zachowania. W nauczaniu zintegrowanym stosuje się ocenę opisową    w zakresie osiągnięć dydaktycznych jak i z zachowania, natomiast w nauczaniu blokowym obowiązuje 6- stopniowa skala ocen w zakresie nauczanych przedmiotów i 6- stopniowa skala ocen z zachowania (wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne).

Istotną grupę dokumentów stanowią programy pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

       Szkolny program wychowawczy realizowany w Szkole Podstawowej  w Okrągłej Łące został opracowany w swym zasadniczym kształcie w 2000 roku i poprzez dokonywane okresowo modyfikacje nie traci swej aktualności. Pierwszą część tego dokumentu stanowią założenia programu. Czytamy we wstępie, że wychowanie to proces, który pomaga uczniom ujawnić, rozwinąć     i ukształtować swoje najlepsze możliwości dla osobistego szczęścia i osobistego sukcesu. Współczesne wychowanie zmierza do wszechstronnego rozwoju człowieka. Wszystkie elementy osobowościowe człowieka są wynikiem procesu wychowania i kształcenia, które w pracy szkoły stanowią integralną całość. Dziecko w szkole ma możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości: rozwijać się psychicznie, moralnie, duchowo, kształcić zmysły, uczyć się kierować emocjami, nabywać sprawności intelektualnych. Wychowanie w oparciu o ten program zakłada, że zadaniem nauczyciela- wychowawcy jest pokazanie dobra i zła oraz stworzenie dziecku pola wyboru. Najważniejsze jest jednak poszanowanie przez szkołę tych ideałów, które dziecko wynosi z domu rodzinnego.  Cele wychowawcze realizowane są przez nauczycieli w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych i wynikają ze szkolnego zestawu programów nauczania. Ten program wskazuje, jak ma przebiegać proces dojrzewania dziecka, od początku wędrówki edukacyjnej, do progu wejścia w najbardziej krytyczny moment życia, czyli młodzieńczą fascynację światem, różnych wartości. Spaja się on na programach wielu przedmiotów. Są to, przede wszystkim język polski, historia, przyroda i sztuka. Cele ścieżek międzyprzedmiotowych też znalazły w programie swoje odzwierciedlenie. Daje to nauczycielom pracującym w szkole, poczucie jedności w urzeczywistnieniu zbiorowego zamierzenia, jakim jest wychowanie dzieci. Staje się to możliwe gdy połączy się cele z konkretnymi działaniami stosując metody aktywizujące, daje to uczniom szansę udziału w tym procesie w roli twórcy, a nie odbiorcy. Program proponuje szereg metod do realizacji, począwszy od najprostszych takich jak pogadanka, obserwacja, wycieczka a skończywszy na burzy mózgów, dywaniku pomysłów, wywiadach, sądach, dyskusjach. Metody te wymagają od nauczyciela i ucznia dużej dyscypliny i wytrwałości w docieraniu do celu. Dają wspaniałe efekty w postaci ucznia aktywnego, potrafiącego formułować swoje myśli w sposób jasny, precyzyjny, bronić swojego zdania, a jednocześnie słuchać innych.   Szkolny Program Wychowawczy przewiduje oddziaływania rozłożone na dwa etapy- wyróżnione według kryterium wiekowego: nauczanie zintegrowane i nauczanie blokowe. Każdy etap odzwierciedla płaszczyzny oddziaływań wychowawczych takie jak osobowość, wspólnota, środowisko. Pod pojęciem osobowości kryją się takie zagadnienia jak: intelekt, zdrowie, etyka. Uczeń ma możliwość poznania swoich uzdolnień, sprecyzowania zainteresowań, nauczenia się odróżniania cech charakteru wspomagających proces poznawczy (systematyczność, odpowiedzialność, pilność)                          i przygotowania się do samokształcenia, wykształcenia nawyków higienicznych dotyczących ciała i umysłu, przygotowania się do dokonywania trafnych wyborów moralnych. Zakres,, wspólnota” za zadanie ma przygotować ucznia do obcowania z ludźmi. Wyróżnia się tu trzy kwestie: prawa, obowiązki, więzi. Proces uspołeczniania rozpoczyna dziecko z rodziną i najbliższym otoczeniem, potem tworzy więzi ze środowiskiem lokalnym i regionem tzw. małą ojczyzną, następnie zyskuje poczucie odrębności narodowej i narodową tożsamość. Współczesny program wychowawczy akcentuje także przynależność Polski do wspólnego kręgu cywilizacyjnego Europy powstałego na fundamencie kultury antycznej i chrześcijaństwa. Istotnym problemem staje się przygotowanie młodego pokolenia  do życia w społeczeństwie gdzie nieustannie dokonują się zmiany jakościowe i ilościowe w obrębie kultury i cywilizacji. Postęp niesie ze sobą także nowe problemy i zagrożenia, którym trzeba sprostać. Kolejną płaszczyzną oddziaływań wychowawczych jest ,, środowisko” pojmowane        w aspekcie przyrodniczym( środowisko naturalne) i kulturowym. Proporcjonalnie do wieku ucznia rozszerzają się kręgi jego zaciekawienia.       W I i II etapie program koncentruje się na najbliższym otoczeniu dziecka-jego rodzinie, klasie, szkole, środowisku sąsiedzkim, wiejskim. Drugi etap rozszerza zainteresowania od spraw lokalnej społeczności, gminy przez powiat do rejonu województwa. Taki układ programu jest czytelny i pozwala sprawnie                  i skutecznie planować proces wychowawczy. Jest on spójny, wytwarza szkolną tradycję w tym zakresie, wciąga wielu członków społeczności szkolnej,              a nauczyciela- wychowawcę czyni, poprzez koordynację realizacji treści na wielu przedmiotach i ścieżkach edukacyjnych, odpowiedzialnym za urzeczywistnienie celów programu wychowawczego. Po sformułowaniu założeń programu- dokument ten precyzuje rozwiązania szczegółowe dotyczące pracy wychowawczej na I i II etapie edukacyjnym. Nauczyciel- wychowawca otrzymując Szkolny Program Wychowawczy uczestniczy w planowaniu pracy wychowawczej poprzez wybieranie i wpisywanie do rubryki,, uwagi   o realizacji” któregoś z podanych sposobów realizacji zadania. Może także zaproponować inny, własny sposób wykonania, taki, który uzna za właściwy dla swojej klasy. Ponadto, czasami spełnienie zadania może odbyć się bez uprzedniego zaplanowania, wystarczy wpisać datę i sposób realizacji. Przeglądając program wychowawca widzi jakie sprawy wymagają zainteresowania, gdzie trzeba nasilić pracę. Taki układ planu ułatwia jego analizę na koniec semestru, roku szkolnego. Ponadto program wychowawczy zawiera tematykę godzin wychowawczych przewidzianych do realizacji  w klasach IV-VI, kalendarz świąt, imprez okolicznościowych  i uroczystości szkolnych, zakres współpracy  z instytucjami bliższego i dalszego środowiska lokalnego oraz plan wycieczek, biwaków, rajdów, organizowanych form letniego i zimowego wypoczynku. Plan wychowawczy nie jest tworem skostniałym lecz jego realizacja pokrywa rodzące się wciąż nowe potrzeby i stara się pomóc rozwiązać lub przynajmniej zminimalizować zaistniałe problemy (konflikty). Dla celów ewaluacji programu dołączono propozycje ankiet. Ich analiza pozwoli dostrzec jego wady i zalety.

     Przedstawiona w niniejszej pracy monografia Szkoły Podstawowej  w Okrągłej Łące jest  jedynie szkicem dziejów i zarysem współczesnego oblicza szkoły.

 

Bibliografia:

 

1. Kronika  Szkoły Podstawowej w Okrągłej Łące z roku 1947.

2. Kroniki Szkoły Podstawowej w Okrągłej  Łące z lat 1973-2005.

3. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 2000- 2005.

4. Statut Szkoły Podstawowej w Okrągłej Łące z 2005 roku.

5. Szkolny Program Wychowawczy z 2000 roku.

6.Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej

   w Okrągłej Łące.